Disclaimer (NL)

Disclaimer: Amigo Plant BV

 • Op al onze aanbiedingen / offertes / prijsopgaven / orderbevestigingen / koopovereenkomsten / contracten / tekstberichten en mondelinge afspraken van Amigo Plant BV is Nederlands recht van toepassing.
 • Op aanbiedingen / offertes / prijsopgaven / orderbevestigingen / koopovereenkomsten / contracten / tekstberichten en mondelinge afspraken is het Veilingreglement van Royal FloraHolland en in aanvulling / afwijking hiervan de Algemene Voorwaarden van Royal FloraHolland van toepassing, welke op de website van Royal FloraHolland zijn gepubliceerd. Koper en verkoper verklaren op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze te hebben ontvangen.
 • In eventuele geschillen tussen koper en verkoper verband houdende met een aanbiedingen / offertes / prijsopgaven / orderbevestigingen / koopovereenkomsten / contracten / tekstberichten en mondelinge afspraken, dan wel de uitvoering van de onderhavige aanbiedingen / offertes / prijsopgaven / orderbevestigingen / koopovereenkomsten / contracten / tekstberichten en mondelinge afspraken zal, met inachtneming van deze voorwaarden bij vonnis worden beslist door ARBITERS te Naaldwijk, volgens de regels van de VBN / VGB Arbitrage Commissie.
 • Op aanbiedingen / offertes / prijsopgaven / orderbevestigingen / koopovereenkomsten / contracten / tekstberichten en mondelinge afspraken worden geen eigen algemene voorwaarden van verkoper en/of koper geaccepteerd, tenzij deze met toestemming van Amigo Plant BV in een gezamenlijk ondertekend document zijn opgenomen.
 • Af-tuinverladingen kunnen maandag t/m zaterdag plaatsvinden tussen ’s ochtends 7:00 uur en ’s avonds 18:00 uur. Dit geldt altijd voor locatie Jan Glijnisweg 4. Andere locaties kunnen bij uitzondering in overleg worden aangepast. Op zondag wordt er niet verladen.
 • Af-tuinverladingen zijn risico Amigo Plant t/m het dock (bij zelf laden tot de locatie waar chauffeur ze pakt). Controle van klant bij verladen is daarom ook gewenst.
 • Verrekening vindt altijd plaats via Royal FloraHolland.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW, Royal FloraHolland-heffingen en servicekosten.
 • Afbeeldingen dienen te allen tijde als voorbeeld, derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
 • Plantenpaspoort wordt – indien wettelijk verplicht – standaard met een partij meegeleverd. Indien een klant dit per tray of pot wenst, rekenen wij € 0,07 per item extra.
 • Keuringen van orders bij ons op locatie worden toegestaan. Wij trekken maximaal 1 uur per order(nummer) uit per keuring. Keurmeester mag alleen onder begeleiding en na melding bij afdeling verkoop een keuring uitvoeren. Keuringen zijn altijd voor kosten koper (geldt ook voor bladmonster keuringen).
 • Prijzen en levertijden van artikelen met keramiek kan Amigo Plant wijzigen, totdat Amigo Plant de definitieve order bevestigd heeft.
 • Deze disclaimer kan zonder verdere aankondiging van tijd tot tijd wijzigen.
Disclaimer (UK)

Disclaimer: Amigo Plant BV

 • Dutch law applies to all our offers / quotations / quotations / order confirmations / purchase agreements / contracts / text messages and oral agreements of Amigo Plant BV.
 • Offers / quotations / quotations / order confirmations / purchase agreements / contracts / text messages and oral agreements are subject to the Royal FloraHolland Auction Regulations and, in addition to / derogation from these, the Royal FloraHolland General Terms and Conditions, which are published on the Royal FloraHolland website. The buyer and seller declare that they are aware of these conditions and that they have received them.
 • In any disputes between buyer and seller in connection with offers / quotations / quotations / order confirmations / purchase agreements / contracts / text messages and oral agreements, or the implementation of the present offers / quotations / quotations / order confirmations / purchase agreements / contracts / text messages and oral agreements will, subject to these conditions, be decided by judgment by ARBITERS in Naaldwijk, in accordance with the rules of the VBN / VGB Arbitration Committee.
 • Offers / quotations / quotations / order confirmations / purchase agreements / contracts / text messages and oral agreements do not accept the seller’s and/or buyer’s own general terms and conditions, unless they have been included in a jointly signed document with Amigo Plant BV’s permission.
 • Ex-garden loading can take place from Monday to Saturday between 7:00 am and 6:00 pm. This always applies to location Jan Glijnisweg 4. Other locations can be adjusted in exceptional cases in consultation. There is no loading on Sundays.
 • Ex-yard loading is a risk from Amigo Plant up to and including the dock (when loading yourself up to the location where the driver picks it up). Checking the customer during loading is therefore also desirable.
 • Settlement always takes place via Royal FloraHolland.
 • All prices are exclusive of VAT, Royal FloraHolland levies and service costs.
 • Images serve as an example at all times, therefore no rights can be derived from them.
 • Plant passports are supplied as standard with a batch – if required by law. If a customer wishes this per tray or pot, we charge an extra € 0.07 per item.
 • Inspections of orders at our location are permitted. We allow a maximum of 1 hour per order (number) per inspection. The inspector may only carry out an inspection under supervision and after reporting to the sales department. Inspections are always at the expense of the buyer (also applies to leaf sample inspections).
 • Amigo Plant can change prices and delivery times of articles with ceramics, until Amigo Plant has confirmed the final order.
 • This disclaimer may change from time to time without further notice.

Amigoplant BV 2022