DISCLAIMER

Disclaimer (NL)

Disclaimer: Amigo Plant BV

 • Nederlands Recht is van toepassing op al onze orderbevestigingen.
 • Orderbevestigingen vallen onder het Veilingreglement van Royal FloraHolland, welke gepubliceerd is op de website van Royal FloraHolland. Verkoper en Koper verklaren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben ontvangen.
 • Algemene (inkoop)voorwaarden van andere partijen worden uitdrukkelijk verworpen, tenzij schriftelijk door ons geaccepteerd.
 • EXW af tuin verladingen vanaf onze locatie aan de Jan Glijnisweg 4 kunnen plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Op andere locaties kunnen, in overleg, in uitzonderlijke gevallen afwijkende tijden worden afgesproken. Op zon- en feestdagen vinden geen verladingen plaats.
 • EXW af tuin verladingen zijn op het risico van Amigo Plant tot en met de laaddocks of het punt waar de chauffeur de lading overneemt. Controle door Koper of een door Koper ingeschakelde partij is daarom wenselijk en raadzaam.
 • Orderinspecties op onze locatie(s) zijn toegestaan. We staan maximaal 1 uur per order(nummer) per controle toe. De controleur mag alleen een inspectie uitvoeren onder toezicht en na aanmelding bij de verkoopafdeling. Inspecties zijn altijd op kosten van de Koper, dit geldt ook voor bladmonsters.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Afbeeldingen in aanbiedingen en orderbevestigingen dienen als voorbeeld, er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.
 • Product kenmerken worden toegepast volgens VBN-normering.
Disclaimer (EN)

Disclaimer: Amigo Plant BV

 • Dutch law applies to all our order confirmations.
 • Order confirmations are subject to the Royal FloraHolland Auction Regulations, which are published on the Royal FloraHolland website. Seller and Buyer declare to be aware of these conditions and that they have received them.
 • General (purchasing) conditions of other parties are expressly rejected, unless accepted by us in writing.
 • EXW yard loading from our location on Jan Glijnisweg 4 can take place from Monday to Saturday between 7:00 am and 6:00 pm. At other locations, different times can be agreed upon, in consultation and in exceptional cases. There is no loading on Sundays and Dutch public holidays.
 • EXW yard loading is at Amigo Plant’s risk up to and including the loading dock or up to the point where the driver takes over the load. Inspection by the Buyer or a party engaged by the Buyer before and/or during loading is therefore desirable and advisable.
 • Order inspections at our location are permitted. We allow a maximum of 1 hour per order (number) per inspection. The inspector may only carry out an inspection under supervision and after reporting to the sales department. Inspections are always at the expense of the Buyer, this also applies to leaf samples.
 • All prices are excluding VAT.
 • Images in offers and order confirmations serve as examples, therefore no rights can be derived from them.
 • Product features are applied according to VBN standards.

Amigo Plant BV 2024